Disclaimer

Eigenaar van de website

De identificatiegegevens van de verantwoordelijke voor deze website zijn: Comercial Jope S.Ll, met btw-nummer ES-B31222623, ingeschreven in het Handelsregister van Navarra in Deel 184, Folio 198, Blad NA-3929 (gegevens die verstrekt zijn ter naleving van het bepaalde in artikel 10 van de
Spaanse Wet 34/2002 inzake Diensten van de Informatiemaatschappij en van Elektronische Handel).

Gebruiksvoorwaarden

De volgende bepalingen regelen de toegang tot en het gebruik van deze website. Door op deze website te surfen krijgen natuurlijke persoon die geïnteresseerd zijn in de producten en diensten van deze pagina de status van gebruiker. Dit brengt met zich mee dat zij geheel en onvoorwaardelijke akkoord gaan met deze disclaimer.

De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk en zonder uitzondering dat de toegang tot en het gebruik van deze website, de diensten en de inhoud ervan uitsluitend en alleen onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Indien de gebruiker het niet eens is met de inhoud van deze voorwaarden, dient hij deze website te verlaten en mag hij geen gebruik maken van de aangeboden diensten.

De toegang tot deze website is gratis en vereist geen abonnement of registratie.

Deze disclaimer kan te allen tijde worden gewijzigd voor aanpassing aan wettelijke, jurisprudentiële of technologische veranderingen. Deze wijzigingen worden geacht te zijn meegedeeld vanaf het moment dat ze op deze website worden gepubliceerd.

Intellectuele eigendom

Alle rechten op de inhoud van deze website behoren toe aan Comercial Jope. Het ontwerp, de inhoud, teksten, foto’s, afbeeldingen, kaarten, grafische voorstellingen, merken, banners, paginastructuur en -navigatie en de broncode van deze site zijn eigendom van Comercial Jope, die rechtmatig eigenaar is van de desbetreffende exploitatierechten.

Eventuele logo’s van andere bedrijven zijn eigendom van die bedrijven, die de legitieme exploitatierechten daarvan bezitten.

De gebruiker die toegang heeft tot deze website mag voornoemde elementen in geen geval kopiëren, wijzigen, verspreiden, doorgeven, reproduceren, publiceren, overdragen, verkopen of nieuwe producten of diensten creëren op basis van de verkregen informatie zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Comercial Jope. Dit materiaal is beschermd door de wetgeving inzake intellectuele eigendom en oneigenlijk gebruik ervan kan leiden tot strafrechtelijke sancties.

Het raadplegen of downloaden van de inhoud van de site houdt geen overdracht in van enig intellectueel eigendomsrecht op deze inhoud.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook van Comercial Jope als gevolg van de niet-naleving van de geldende voorschriften of van een van de verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van deze website. Comercial Jope behoudt zich het recht voor om alle wettelijke middelen of acties aan te wenden ter verdediging van haar legitieme intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Vrijstelling van aansprakelijkheid

Wij proberen nuttige en bijgewerkte informatie aan te bieden, maar kunnen niet instaan voor de volledige waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, actualiteit en operabiliteit van alle inhoud en diensten. Derhalve wijzen we alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade van welke aard dan ook van gebruikers als gevolg van het gebruik van onvolledige, onjuiste of verouderde gegevens, of voor de eventuele opschorting, annulering of onbruikbaarheid van de inhoud of diensten.

Alle suggesties of opmerkingen die ons kunnen helpen deze website te verbeteren zijn welkom. Het gebruik van de inhoud en diensten van deze website is uitsluitend en alleen de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Links

Externe links die naar andere websites leiden worden zonder winstoogmerk aangeboden en dienen er alleen toe de informatie voor de gebruiker te verbeteren.

Wij zijn derhalve noch verantwoordelijk voor de gekoppelde inhoud, noch voor wijzigingen die daarin kunnen worden aangebracht en garanderen evenmin dat deze vrij zijn van virussen of andere elementen die wijzigingen in het computersysteem kunnen veroorzaken, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die de gebruiker om deze reden lijdt.

Indien een link als ongepast wordt beschouwd, kunt u dat aan ons doorgeven op de gebruikelijke wijze. Wij zullen die dan onverwijld aanpassen.

Privacybeleid

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, delen wij u mede dat de verstrekte persoonsgegevens zullen worden verwerkt door COMERCIAL JOPE, S.L. met btw-nummer B31222623 en adres te Polígono Industrial Egües, Calle Z, Nave 25 – 31486, Egües (Navarra – Spanje).

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk om u alle garanties van de gevraagde dienst te kunnen bieden, en zullen worden verwerkt voor: reclame en marketingonderzoek en andere doeleinden..

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nodig kunnen zijn om contact op te nemen met de betrokkene.

Wat is de legitimering voor de verwerking van uw gegevens?

De toestemming van de betrokkene voor het contacteren met onze organisatie.

Wat zijn uw rechten als u ons uw persoonsgegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om te verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, beperking voor de behandeling, verzet of portabiliteit van zijn persoonsgegevens door ons te schrijven naar ons adres of door een e-mail te sturen naar , onder opgave van het recht dat hij wil uitoefenen.

U heeft eveneens het recht om uw toestemming op ieder moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking van die toestemming heeft plaatsgevonden. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens mogelijk zijn geschonden.

Toepasselijke jurisdictie

De betrekkingen tussen de gebruiker en Comercial Jope worden beheerst en uitgelegd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. Bij geschillen onderwerpen de partijen zich aan de op enig moment bevoegde rechtbanken van Navarra, mits de toepasselijke wetgeving dit toestaat. Om opheldering te vragen of om een suggestie, klacht of opmerking te sturen kunt u een e-mail sturen naar .

Klanten